directvanfabrikant.nl - Algemene Voorwaarden


  • directvanfabrikant.nl wordt onderhouden door directvanfabrikant.nl (hierna 'directvanfabrikant.nl'). Op de inhoud en het gebruik van directvanfabrikant.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.
  • Het (verdere) gebruik van directvanfabrikant.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in.
  • directvanfabrikant.nl behoudt zich het recht voor de algemene presentatie van directvanfabrikant.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen.
  • Bezoek deze pagina op directvanfabrikant.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.
  • Alle inhoud wordt verstrekt “in staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
  • De informatie en aanbevelingen op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
  • directvanfabrikant.nl geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van de website. Hoewel directvanfabrikant.nl haar best doet deze website virusvrij te houden kan hiervoor geen garantie worden gegeven.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
In geen enkel geval zijn directvanfabrikant.nl, haar bestuurders, directeuren en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt met het gebruik van deze website.

Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Informatie van derden
Daar waar op deze website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, houdt dit niet in dat directvanfabrikant.nl producten of diensten die via deze websites worden aangeboden aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en directvanfabrikant.nl wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. directvanfabrikant.nl controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestem¬ming van directvanfabrikant.nl is het niet toegestaan links naar de website van directvanfabrikant.nl weer te geven.

Intellectueel eigendom
directvanfabrikant.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domein¬namen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van directvanfabrikant.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.